Persondatapolitik


Hvad er persondata?
Begrebet persondata dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Det kan eksempelvis være vedkommendes for- og efternavn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Når du besøger www.henisuknitwear.com indsamler webshoppen automatisk visse oplysninger om din enhed, herunder oplysninger om din webbrowser, IP-adresse, tidszone og nogle af de cookies, der er installeret på din enhed. Derudover indsamler webshoppen oplysninger om de enkelte websider eller produkter (strikkeopskrifter), som du ser, hvilke websteder eller søgeord, som henviste dig til webstedet samt informationer om, hvordan du interagerer med www.heniusknitwear.com.

Hvornår indsamler vi dine persondata?
Hvis du ønsker at købe og modtage produkter eller services fra Henius Knitwear, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen, fakturere dit køb og generelt for at kunne tilbyde dig vores services.

Det er valgfrit, om du ønsker at dele dine persondata med os. Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

HENIUS KNITWEAR indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
Gennemfører et køb af produkter 
Bliver oprettet som kunde
Tilmelder dig vores nyhedsbrev
Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
Tilmelder dig workshops/undervisning
Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til info@heniusknitwear.com

Du kan i princippet besøge vores hjemmeside uden at lade dig registrere. Der vil så blive gemt data som fx ip-adresse, besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn o.l. på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person.

Hvad bruger vi dine persondata til?
Behandlingsgrundlag
Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:

Når vi har fået samtykke hertil
Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse
Formål med behandlingen

HENIUS KNITWEAR indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter HENIUS KNITWEAR for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer og dine digitale køb i form af PDF-filer.

Når du betaler for dit produkt, indsamler HENIUS KNITWEAR dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

HENIUS KNITWEAR anvender dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support. Hvis du f.eks. har spørgsmål til HENIUS KNITWEAR, bruges dine kontaktoplysninger til at identificere din kundekonto hos HENIUS KNITWEAR.

Hvis du under en registreringsproces eller på web-shoppen www.heniusknitwear.com har givet HENIUS KNITWEAR dit samtykke hertil, bruges din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester kan HENIUS KNITWEAR bruge dine data til at opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige. En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Hvem deler vi persondata med?
HENIUS KNITWEAR sælger ikke dine persondata til en tredjepart.

Tracking og Markedsføring
Google Analytics. HENIUS KNITWEAR benytter Google Analytics på web-shoppen.

Betaling
HENIUS KNITWEAR anvender Qucikpay Betalingssystem via Nets A/S, når du benytter kreditkort for at betale for produkter købt på www.heniusknitwear.com

HENIUS KNITWEAR kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. HENIUS KNITWEAR vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.

Sletning af persondata
HENIUS KNITWEAR sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du opsiger dine produkter hos HENIUS KNITWEAR, skal du være opmærksom på, at HENIUS KNITWEAR fortsat opbevarer nogle data. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller HENIUS KNITWEAR i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som HENIUS KNITWEAR har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og HENIUS KNITWEAR, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. HENIUS KNITWEAR gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som HENIUS KNITWEAR til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Hvis du er bosiddende i Europa har du ret til at anmode os om følgende:

At få indsigt i dine persondata
At få rettet, ændret eller slettet dine persondata
At få begrænset behandlingen af dine persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Hvis HENIUS KNITWEAR har et formål og lovlig grund til at behandle data, vil anmodningen om at blive slettet først kunne gennemføres, når vi ikke længere har en forpligtelse eller berettigelse til at opbevare dine data.

Kontakt HENIUS KNITWEAR
For mere information/spørgsmål eller hvis du ønsker at klage: venligst kontakt HENIUS KNITWEAR. Se nedenfor.

HENIUS KNITWEAR
ved/Mette Henius
Almegårdsvej 1
3700 Rønne, Bornholm
Danmark

CVR: DK-40881360

e-mail: info@heniusknitwear.com
Mobil: +45 4060 4959

Privacy policy


What is personal data?
The concept of personal data covers all information that can be used to identify a person. This can be, for example, the person's first and last name, address, e-mail address or other contact information.

When you visit www.henisuknitwear.com, the webshop automatically collects certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone and some of the cookies installed on your device. In addition, the webshop collects information about the individual web pages or products (knitting patterns) that you see, which websites or keywords that referred you to the site as well as information about how you interact with www.heniusknitwear.com.

When do we collect your personal data?
If you want to buy and receive products or services from Henius Knitwear, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction, invoice your purchase and in general to be able to offer you our services.

It is optional if you want to share your personal data with us. When you are asked to enter a number of personal data, you have the option to reject this. However, if you choose not to provide us with the data necessary to offer a product or service, you may not be able to receive that product or service.

HENIUS KNITWEAR collects and processes your personal data when you do the following:
Completes a purchase of products
Being created as a customer
Sign up for our newsletter
Sends us questions, complaints or feedback
Sign up for workshops / teaching
We collect the information that you share with us, as well as the content of messages that you send to us, such as feedback and product reviews, or questions and information that you provide to info@heniusknitwear.com

You can in principle visit our website without registering. Data such as IP address, pages visited, name of downloaded files, date and time, domain name of the service provider used, etc. will then be saved. on the server for statistical purposes, but they are not immediately linked to your person.

What do we use your personal data for?
Basis for registration.
We may process your personal data on one or more of the following grounds:

Once we have obtained consent to this
If the processing is necessary to comply with a legal obligation
If the registration is necessary for us to pursue a legitimate interest

Purpose of the registration.
HENIUS KNITWEAR collects general contact information such as first and last name, e-mail address, postal address, delivery address, telephone number and other similar contact data in order to provide the product or services that you have purchased from us. Your e-mail address is obtained by HENIUS KNITWEAR in order to send you an order confirmation as well as information and your digital purchases in the form of PDF files.

When you pay for your product, HENIUS KNITWEAR collects your card data, name and IP address. The information collected in connection with the payment transaction is used and stored only for payment settlement and fulfillment of the agreement entered into.

HENIUS KNITWEAR uses your contact information to offer you efficient customer service and support. For example, if you have questions about HENIUS KNITWEAR, use your contact information to identify your customer account with HENIUS KNITWEAR.

If you have given HENIUS KNITWEAR your consent during a registration process or on the web shop www.heniusknitwear.com, your e-mail address will be used to send out a newsletter. You can sign up for and unsubscribe from the newsletter at any time. All newsletters also contain a link to unsubscribe. If the processing of personal data is based on your consent, you have the right to revoke the consent at any time.

In case of suspected unauthorized use or misuse of our products and services, HENIUS KNITWEAR may use your data to detect, investigate or prevent activities that may violate our policies or be illegal. Such processing will take place as part of our legitimate interest as data controller.

Who do we share personal data with?
HENIUS KNITWEAR does not sell your personal data to a third party.

Tracking and Marketing:
Google Analytics. HENIUS KNITWEAR uses Google Analytics in the web shop.

Payment
HENIUS KNITWEAR uses the Qucikpay Payment System via Nets A / S when you use a credit card to pay for products purchased at www.heniusknitwear.com

HENIUS KNITWEAR may disclose personal data if we receive a binding request from a relevant authority, court, or by law. HENIUS KNITWEAR will protect your data by always having the authorities and courts document that they have the necessary legal basis to obtain information.

Deletion of personal data
HENIUS KNITWEAR deletes your personal data when it is no longer needed for the purposes for which it was collected, processed and stored. Even if you terminate your products with HENIUS KNITWEAR, please be aware that HENIUS KNITWEAR still retains some data. It is data about your customer relationship that is necessary to be able to determine important actions taken by you or HENIUS KNITWEAR during the customer relationship. This may, for example, be data that HENIUS KNITWEAR needs in order to be able to determine any legal claims that may arise from the contractual relationship between you and HENIUS KNITWEAR, or data that according to mandatory legal provisions must be stored for a certain period of time. HENIUS KNITWEAR regularly reviews our need for data storage so that we do not store more than is absolutely necessary.

Your rights
As the registered person, you have a number of rights that HENIUS KNITWEAR must ensure fulfillment at all times. If you are a resident of Europe, you have the right to request the following from us:

To gain insight into your personal data
To have your personal data corrected, changed or deleted
To have the processing of your personal data restricted
In addition, you have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

If the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to revoke your consent at any time. Your revocation will not affect the legality of the processing carried out prior to your revocation of your consent.

If HENIUS KNITWEAR has a purpose and legal reason to process data, the request to be deleted will only be possible when we no longer have an obligation or justification to store your data.

Contact HENIUS KNITWEAR
For more information / questions or if you want to complain: please contact HENIUS KNITWEAR. See below.

HENIUS KNITWEAR
ved/Mette Henius
Almegårdsvej 1
3700 Rønne, Bornholm
Danmark

CVR: DK-40881360

e-mail: info@heniusknitwear.com
Mobil: +45 4060 4959

(C)2023 Henius Knitwear
CVR 40881360
Henius Knitwear, Store Torv 5, DK-3700 Rønne, Bornholm, Denmark.
Tel: +45 4060 4959, E-mail: info@heniusknitwear.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram